1. Kondák

Védelmező Hadvezérnőnk, Istennek Szülője! Megszabadulván a csapásoktól, hálaadással jegyzik fel győzelmi ünnepedet a Te szolgáid. De mert hatalmad megtörhetetlen, szabadíts meg minket minden veszélytől, hadd énekeljük Néked: Örvendezz, érintetlen Mennyasszony!

1. Ikosz

Az elöljáró Angyal elküldetett a mennyből, örömhírt mondani Isten Szülőjének. És a Te megtestesülésed titkát szemlélve, Uram, megrendült és földöntúli hangon így kiáltott Hozzá:

Örvendezz, mert Általad felcsillant az öröm,

Örvendezz, mert Általad kialszik az átok.

Örvendezz, visszahívása az elbukott Ádámnak,

Örvendezz, váltsága Éva könnyeinek.

Örvendezz, emberi értelemnek elérhetetlen magasság,

Örvendezz, angyali szemnek beláthatatlan mélység.

Örvendezz, királyi trónja a Királynak,

Örvendezz, hordozója Annak, Aki a mindeneket tartja.

Örvendezz, napkeltét megjelenítő Csillag,

Örvendezz, méhe Isteni Magzatnak.

Örvendezz, teremtett világot újító,

Örvendezz, Benned lesz Gyermek az Alkotó.

Örvendezz, érintetlen Mennyasszony!

2. Kondák

Ismerve a Szent Szűz saját tisztaságát, bátor hangon így szólt Gábriel angyalnak: Érthetetlen a különös beszéded lelkemnek, mert hogyan mondhatod a fogamzást magtalannak, így kiáltva: Alliluia!

2. Ikosz:

Keresvén a Szűz a megfoghatatlan ismeret megismerését, így szólott a szolgálattevőhöz: Hogyan lehetséges, hogy Fiam szülessék a szűzi bensőmből, mondd meg nékem. Amaz pedig félve bár, mégis így kiáltott:

Örvendezz, Beavatottja a kimondhatatlan tervnek,

Örvendezz, bizalma a csendet keresőknek,

Örvendezz, kezdete Krisztus csodáinak,

Örvendezz, kútfeje minden dogmáinak.

Örvendezz, mennyei Lépcső, amelyen az Isten száll le,

Örvendezz, mert híd vagy, mely a földről visz a mennybe.

Örvendezz, angyalok legendás csodája,

Örvendezz, démonok iszonyú csapása.

Örvendezz, mert mondhatatlanul szülted a Fényt,

Örvendezz, mert senkinek nem mondottad, miként.

Örvendezz, bölcsek tudását meghaladó,

Örvendezz, hívők értelmét világító.

Örvendezz, érintetlen Mennyasszony!

3. Kondák

A Magasságos ereje akkor fogamzással árnyékolta be a Férjezetlent, és Annak termékeny méhét édes termőfölddé tette mindazoknak, akik üdvösséget akarnak aratni, miközben így énekelnek: Alliluia!

3. Ikosz

Istent befogadó méhe lévén a Szűznek, sietve kelt útra Erzsébethez; annak magzatja pedig, megérezve az Ő csókját, megörült és repesve szinte énekelt Isten Szülőjéhez:

Örvendezz, hervadhatatlan hajtású Szőlő,

Örvendezz, tökéletes Gyümölcsnek Földje,

Örvendezz, mert az emberszerető Földmívest neveled,

Örvendezz, mert életünk Sarjasztóját sarjasztod.

Örvendezz, Anyaföld, mely a könyörület bőségét termed,

Örvendezz, Asztal, mely az engesztelés nagyságát hordozod.

Örvendezz, mert a gyönyörűség mezejét teríted,

Örvendezz, mert a lelkek révpartját készíted.

Örvendezz, közbenjárásnak kellemes tömjénje,

Örvendezz, egész világnak engesztelése.

Örvendezz, Istennek a halandókhoz való jóakarata,

Örvendezz, halandóknak Istenhez való bizodalma.

Örvendezz, érintetlen Mennyasszony!

4. Kondák

A titkos kétkedő gondolatoktól kábultan, a józan értelmű József megrettent, mivel Hajadonnak ismert, mégis kéjelgőnek gondolt Téged, óh Feddhetetlen. Amikor pedig megtudta, hogy a Szent Lélektől fogantál, így szólott: Alliluia!

4. Ikosz

Meghallották a pásztorok a Krisztus testi megjelenését hirdető angyalokat, és a Pásztorhoz sietve, feddhetetlen Bárányként látták meg Őt, akit Máriának méhe nevelt, kit meg így dicsértek:

Örvendezz, Báránynak és Pásztornak Anyja,

Örvendezz, lelki bárányok akla.

Örvendezz, láthatatlan ellenségnek elhárítója,

Örvendezz, Mennyország kapujának megnyitója.

Örvendezz, mert az égiek együtt vigadnak a földdel,

Örvendezz, mert a földiek együtt ujjonganak az éggel.

Örvendezz, apostoloknak soha el nem hallgató ajka,

Örvendezz, diadalmas vértanúknak győzhetetlen bátorsága.

Örvendezz, hitnek szilárd támasza,

Örvendezz, kegyelem tündöklő bélyege.

Örvendezz, mert Általad megszégyenült a pokol,

Örvendezz, mert nekünk a dicsőség öltözetét hozod.

Örvendezz, érintetlen Mennyasszony!

5. Kondák

Meglátván a Bölcsek az Istenhez vezérlő csillagot, annak fényét követték, és mintha csak lámpásuk lett volna, általa lelték meg a hatalmas Királyt; és elérve az Elérhetetlent, örvendeztek, így kiáltva Hozzá: Alliluia!

5. Ikosz

A káldeusok fiai felismerték a Szűz karján Azt, Aki karjával alkotta az embert; és tudván, hogy Ő az Úr, bár a szolga képét öltötte magára, siettek ajándékokkal szolgálni Néki, és így kiáltottak az Ő áldott Anyjához:

Örvendezz, lenem nyugovó Csillagnak Anyja,

Örvendezz, titokzatos Napnak Hajnala.

Örvendezz, mert eloltottad a tévelygés tűzhelyét,

Örvendezz, mert világosítod a Háromság híveit.

Örvendezz, mert elűzted uralmából az embertelen zsarnokot,

Örvendezz, mert felmutattad Krisztust, az emberszerető Urat.

Örvendezz, mert megmentettél a pogány vallástól,

Örvendezz, mert megszabadítottál a fertő műveitől.

Örvendezz, mert megszüntetted a tűz imádását,

Örvendezz, mert megmentesz a szenvedély lángjától.

Örvendezz, hívőket erényre vezérlő,

Örvendezz, minden nemzedékeket derítő.

Örvendezz, érintetlen Mennyasszony!

6. Kondák

Istenhordozó követekké lettek a bölcsek, és visszatérve Babilonba, teljesítették jövendölésedet és mindeneknek hirdettek Téged, Krisztus; elhagyták pedig az esztelen Heródest, aki nem tudta énekelni Néked: Alliluia!

6. Ikosz

Felragyogtatva Egyiptomban az igazság fényét, elűzted a hazugság sötétségét; mert ledőltek annak bálványai, amelyekben nem volt a Te erőd, Üdvözítő; akik pedig megszabadultak azoktól, kiáltottak Isten Szülőjéhez:

Örvendezz, embereknek fölemelője,

Örvendezz, démonoknak romba döntője.

Örvendezz, mert eltapostad a csalárd tévelygést,

Örvendezz, mert leleplezted a bálványok mételyét.

Örvendezz, Tenger, mely ellepted az eszmei Fáraót,

Örvendezz, Szikla, mely megitattad az életet szomjazót.

Örvendezz, Lángoszlop, mely a sötétben járókat vezeti,

Örvendezz, világnak Leple, mely a felhőket is fedezi.

Örvendezz, Manna örökös tápláléka,

Örvendezz, szent gyönyörnek kiszolgálója.

Örvendezz, Ígéretnek Földje,

Örvendezz, tejjel és mézzel folyó Ország.

Örvendezz, érintetlen Mennyasszony!

7. Kondák

Midőn Simeon elköltözni készült a jelenvaló csalfa világból, mint Kisdedet vett a karjaiba Téged, de mint tökéletes Isten is megmutatkoztál néki; elámult ezért kimondhatatlan bölcsességeden, így kiáltva fel: Alliluia!

7. Ikosz

Új alkotást mutatott meg az Alkotó nékünk, akik Őáltala lettünk, érintetlen méhből sarjadva, és sértetlenül őrizve azt meg, amilyen volt, hogy látván a csodát, magasztaljuk a Szüzet, kiáltva:

Örvendezz, romolhatatlanság Virága,

Örvendezz, megtartóztatás Koszorúja.

Örvendezz, mert felragyogtattad a feltámadás jelét,

Örvendezz, mert megmutattad az angyalok életét.

Örvendezz, pompás Gyümölcsfa, mely táplálja a hívőket,

Örvendezz, árnyas lomboknak Fája, amely sokakat betakar.

Örvendezz, mert hordozod a tévelygők Útbaigazítóját,

Örvendezz, mert világra hozod a rabok Megszabadítóját.

Örvendezz, mert az igazságos Bírót megengeszteled,

Örvendezz, mert sok vétkezőnek megbocsátást szerzel.

Örvendezz, Köntöse a bátorság mezítelenjeinek,

Örvendezz, Szeretet, mely által a vágyak legyőzetnek.

Örvendezz, érintetlen Mennyasszony!

8. Kondák

Látván a különös szülést, különüljünk el a világtól, az égbe emelve elménket; mert a magasságos Isten azért jelent meg a földön, mint alázatos Ember, hogy magasba emelje azokat, kik így kiáltanak Hozzá: Alliluia!

8. Ikosz

Egészen a földiek között volt, de egyáltalán nem távozott el az égiek közül a leírhatatlan Ige; mert isteni leereszkedés történt, nem pedig a helynek változása; és az Istent befogadó Szűztől történt születése, aki ezt hallgatta:

Örvendezz, végtelen Istennek Befogadója,

Örvendezz, tisztaságos titkoknak Megnyitója,

Örvendezz, hitetlenek kétes hallomása,

Örvendezz, hívőknek biztos bizodalma.

Örvendezz, legszentebb Hordozója a Kerubokon Állónak,

Örvendezz, legszentebb Hajléka a Szeráfokon Járónak.

Örvendezz, mert az ellentétes dolgokat kiegyenlíted,

Örvendezz, mert a szüzességet az anyasággal egyesíted.

Örvendezz, mert Általad feloldoztatott a vétek,

Örvendezz, mert Általad megnyittatott az Éden.

Örvendezz, Krisztus Országának Kulcsa,

Örvendezz, örök javaknak Reménysége.

Örvendezz, érintetlen Mennyasszony!

9. Kondák

Az angyalok minden serege elámult a Te megtestesülésed nagy művén, mert mindenkitől elérhető Embernek látta az elérhetetlen Istent, aki közöttünk él s ezt hallgatja mindnyájunktól: Alliluia!

9. Ikosz

Az ékesbeszédű szónokok oly némák, mint a halak, a Te színed előtt, Istennek Szülője, mert nem foghatják fel, hogyan tudtál szülve is szűzen maradni; mi pedig csodálva ezt a titkot, híven így kiáltunk Hozzád:

Örvendezz, Isten bölcsességének tárháza,

Örvendezz, az Ő gondviselésének kincstára.

Örvendezz, ki által a bölcsek balgává lesznek,

Örvendezz, ki a szó művészeit szótlanná teszed.

Örvendezz, mert a nagy vitázók beszélni kerültek,

Örvendezz, mert a hamis mesemondók kimerültek.

Örvendezz, ki az athéniak cselszövését szétszaggattad,

Örvendezz, ki a halászok hálóit megraktad.

Örvendezz, mert a tudatlanság mélyéből kiemelsz,

Örvendezz, mert sokakat tudással díszítesz.

Örvendezz, üdvösségre vágyóknak Hajója,

Örvendezz, az élet hajósainak Révpartja.

Örvendezz, érintetlen Mennyasszony!

10. Kondák

Üdvözíteni akarván a világot a mindenek Felékesítője, önszántából szállt le hozzá, és bár mint Isten pásztorunk volt, hozzánk hasonló emberként jelent meg érettünk, hogy a hasonlót a Hasonlóhoz hívja, és mint Isten, ezt hallgatja tőlünk: Alliluia!

10. Ikosz

Várfala vagy a szüzeknek és minden Hozzád folyamodóknak, Istennek Szűz Szülője, mert Téged, óh Tisztaságos, a menny s a föld Teremtője alkotott, aki a Te méhedben lakozott, és mindeneket megtanított így szólítani Téged:

Örvendezz, szüzességnek Oszlopa,

Örvendezz, üdvösségnek Kapuja.

Örvendezz, lelki megújhodásunknak Szerzője,

Örvendezz, isteni jóságnak Közvetítője.

Örvendezz, mert Általad születnek újjá a bűnben fogantak,

Örvendezz, mert Általad térnek jó útra a megtébolyultak.

Örvendezz, mert legyőzted az értelem megrontóját,

Örvendezz, mert szülted a tisztaság Magvetőjét.

Örvendezz, magtalan menyegző Csarnoka,

Örvendezz, mert a hívőket eljegyezted az Úrral.

Örvendezz, szüzeknek jóságos Nevelője,

Örvendezz, szentek lelkének Ékesítője.

Örvendezz, érintetlen Mennyasszony!

11. Kondák

Minden dicsérőének elhalványul, ha a Te könyörületed sokaságát követni akarja, Szent Királyunk; hiszen, ha annyi éneket ajánlanánk is Néked, mint amennyi a homokszem, akkor sem adhatnánk méltó hálát azért, amit nékünk adtál, akik így kiáltunk Hozzád: Alliluia!

11. Ikosz

A sötétben járók fényhordozó fáklyájának látjuk a Szent Szüzet, ki meggyújtván az anyagtalan Világosságot, az Isten ismeretére vezet mindeneket, hajnallal világítva meg az értelmet, kit is ezzel a kiáltással tisztelünk:

Örvendezz, szellemi Napnak Sugara,

Örvendezz, ki nem alvó Fénynek ragyogása.

Örvendezz, Villám, mely világítja a lelkeket,

Örvendezz, Égzengés, mely megrémíti az ellenséget.

Örvendezz, mert árasztod a sokfényű Világosságot,

Örvendezz, mert fakasztod a bővizű Folyamot.

Örvendezz, előképe a keresztelőkútnak,

Örvendezz, mert lemosod a bűnnek szennyfoltját.

Örvendezz, Medence, mely tisztítja a tudatot,

Örvendezz, Kehely, mely kínálja az örömet.

Örvendezz, Krisztusnak kellemes Jóillata,

Örvendezz, életnek rejtelmes Lakomája.

Örvendezz, érintetlen Mennyasszony!

12. Kondák

Kegyelmet akarván adni a régi vétkekért Az, aki minden emberek adósságát eltörli, Őmaga jött el azokhoz, akik eltávolodtak az Ő kegyelmétől, és mert eltépte az adósságlevelet, mindenektől ezt hallgatja: Alliluia!

12. Ikosz

A Te szülöttednek énekelve, mindannyian magasztalunk Téged, mint élő Templomot, Istennek Szülője; mert a Te méhedben lakozván az Úr, ki a kezében tartja a mindenséget, megszentelt, megdicsőített és megtanított minket így kiáltani Hozzád:

Örvendezz, Istennek és Igének Sátora,

Örvendezz, Szent, ki nagyobb vagy a szentek szentjénél.

Örvendezz, Frigyszekrény, melyet bearanyozott a Lélek,

Örvendezz, életnek kimeríthetetlen Kincstára.

Örvendezz, istenfélő királyoknak drága koronája,

Örvendezz, buzgó papoknak tisztes büszkesége.

Örvendezz, Egyháznak rendíthetetlen Bástyája,

Örvendezz, Országnak be nem vehető Várfala.

Örvendezz, mert Általad emelkednek a győzelmi jelvények,

Örvendezz, mert Általad elhullanak mind az ellenségek.

Örvendezz, testemnek Gyógyulása.

Örvendezz, lelkemnek Üdvössége.

Örvendezz, érintetlen Mennyasszony!

13. Kondák

Óh legmagasztaltabb Anya, ki az összes szentek közt legszentebb Igét szülted, elfogadván a mostani felajánlásunkat, szabadíts meg mindnyájunkat minden csapásoktól, és az eljövendő kárhozattól ments meg minket, akik együttesen így kiáltunk Hozzád: Alliluia! (3x)

(megismételjük az első ikoszt és majd az első kondákot)

1. Ikosz

Az elöljáró Angyal elküldetett a mennyből, örömhírt mondani Isten Szülőjének. És a Te megtestesülésed titkát szemlélve, Uram, megrendült és földöntúli hangon így kiáltott Hozzá:

Örvendezz, mert Általad felcsillant az öröm,

Örvendezz, mert Általad kialszik az átok.

Örvendezz, visszahívása az elbukott Ádámnak,

Örvendezz, váltsága Éva könnyeinek.

Örvendezz, emberi értelemnek elérhetetlen magasság,

Örvendezz, angyali szemnek beláthatatlan mélység.

Örvendezz, királyi trónja a Királynak,

Örvendezz, hordozója Annak, Aki a mindeneket tartja.

Örvendezz, napkeltét megjelenítő Csillag,

Örvendezz, méhe Isteni Magzatnak.

Örvendezz, teremtett világot újító,

Örvendezz, Benned lesz Gyermek az Alkotó.

Örvendezz, érintetlen Mennyasszony!

1. Kondák

Védelmező Hadvezérnőnk, Istennek Szülője! Megszabadulván a csapásoktól, hálaadással jegyzik fel győzelmi ünnepedet a Te szolgáid. De mert hatalmad megtörhetetlen, szabadíts meg minket minden veszélytől, hadd énekeljük Néked: Örvendezz, érintetlen Mennyasszony!

Ima Isten Szentséges Szülőjéhez

Ó, Szentséges Úrnő, Nagyasszonyunk, Istennek Szülője, aki dicsőbb vagy az angyaloknál és az arkangyaloknál, és minden teremtménynél tiszteltebb, a bajbajutottak segítsége, reményvesztettek reménysége, szükségben lévők közbenjárója, bánkódók vigasztalása, éhezők táplálója, ruhátlanok öltözete, betegek gyógyítója, bűnösök megmentője és minden keresztény segítője és közbenjárója vagy. Ó, Legkegyesebb Úrnő, Istennek Szűz Szülője, a Te irgalmaddal segítsd meg és irgalmazz az ortodoxok minden patriarcháinak, metropolitáinak, érsekeinek, püspökeinek, a papi és szerzetesi rend tagjainak és minden ortodox keresztényt védelmezz a te drága köntösöddel. Könyörögj, Úrnőnk, a Tőled szeplőtelenül megtestesült Krisztus Istenünkhöz, hogy a látható és láthatatlan ellenségeinkkel szemben vegyen minket körül az Ő fenttől való erejével. Ó, Legkegyesebb Úrnőnk, Istennek Szentséges Szülője. Ragadj ki minket a bűnök mélységéből, és ments meg minket az árvíztől, tűzvésztől, idegenek támadásától, hirtelen haláltól, ellenséges betöréstől, viharos szelektől, halált hozó járványtól és minden rossztól. Adj Úrnőnk, a Te szolgáidnak, minden orthodox kereszténynek egészséget és békét, világosítsd meg elméjüket és lelki szemeiket, és vezéreld őket üdvösségre. Méltass minket, bűnös szolgáidat, a Te Fiad és a mi Krisztus Istenünk Országára, mert megáldatott és megdicsőíttetett, az Ő Országa, az Ő kezdet nélkül való Atyjával, és Szentséges, jóságos és Éltető Lelkével együtt, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.