Tudta?

 • A kereszténység keleti és nyugati ága az 1054-es egyházszakadásig egyetlen egy-házat alkotott, mely öt patriarchátus irányítása alatt állt, a mai időben a keletieket orthodoxnak, a nyugatiakat katolikusnak nevezik. Az utóbbiakból váltak ki a protestáns egyházak.
 • Ma a világ második legnagyobb keresztény egyháza az orthodox egyház
 • Ausztriában mára már ez a második legnagyobb vallási közösség
 • Magyar eleink az Árpádok idejében java-részt a kereszténység keleti ágához tartoztak
 • A magyar történelem nagy alakjai közül többen orthodoxok voltak
 • Egyházunk tanításában, egyházfegyelmében és liturgiájában egyaránt megtartotta ősi hitét, ha valaki kíváncsi arra, milyen volt a kereszténység ezredévekkel korábban, nálunk megláthatja.
 • Az Eukarisztia és a Szent Liturgia áll Egyházunk szentségi életének központjában. 

Egyházunk és a hagyományok

 • Ma, amikor nyugat igyekszik megválni hagyományaitól, és rögeszmés módon akarja az újdonságokat, függetlenül annak következményeitől, egyházunk szilárdan ki-tart az igaz hit (orthodoxia) mellett.
 • Az igazság örök és nem vélemények, vagy korízlés kérdése.
 • Egyházunk minden papja és püspöke az apostolokig visszavezethetően kézfeltétel általi érvényes papsággal rendelkezik.
 • Ősi egyházművészetünk a szimbólumok, a színek, a formák, az illatok, az ízek és a hangok misztikus nyelvén beszél az örök igazságról.
 • Az ikonok, mint egyfajta képírás tanús-kodnak a szent hagyomány valódisága mellett.
 • Egyházunk szilárdan tartja magát a hét egyetemes zsinat tanításaihoz, amikor még egységben volt kelet és nyugat. Azokból semmit el nem hagyott, semmit át nem értelmezett. 

Kényes kérdések

 • Más vallásúként be lehet-e menni egy orthodox templomba? – Természetesen templomaink nyitva állnak minden érdek-lődő előtt.
 • Más vallásúként miért nem áldoztat meg a pap? – Az egy kenyérben és borban való részesedés egyúttal az egyházunkkal való teljes közösség megvallása is. Ezzel kinyilvánítjuk tanításai elfogadását. A szent áldozást ráadásul meg kell, hogy előzze gyónás is.
 • Miért van annyi kép az orthodox templomokban, amikor az ószövetségben képtila-lomról olvashatunk? – Egyfelől az ószövetségben sem szerepel teljes képtilalom, a Frigyládán levő kerubok ábrázolására például külön utasítás történt. Másfelöl, ameddig Istent senki nem láthatta, addig bármely ábrázolás szükség szerint hamis. Mióta azonban Jézus Krisztus megszületett és közöttünk lakozott, azóta nemcsak le-het, de hitvalló kötelességünk tanúskodni afelől, hogy volt neki testi valója és az így nézett ki.
 • Lehet valaki magyar és orthodox, az nem csak más népek vallása? – Keresztény eleink a régi időkben főként keleti keresztények voltak. Ma pedig egyre többen keresik és találják meg nálunk az igaz utat.
 • A szertartások milyen nyelven vannak? – Az orthodoxia mindig is a nemzeti nyelve-ken való szertartásvégzés mellett állt. Mindenütt a közösség összetétele határozza meg a szertartások nyelvét. Ha csak magyarokból áll, csak magyarul folyik a szertartás. Vegyes egyházközségekben többnyelvű. Nemzetiségi egyházközségekben az adott nemzetiség nyelve a meghatározó.
 • Vannak teljesen magyar egyházközségek? – Természetesen igen.
 • Mi a különbség az orthodox, a pravoszláv és a görögkeleti egyházak között? – Semmi, ugyanazt az egyházat jelenti mind a három elnevezés. Az első kettő azt jelenti igaz hitű, csak más nyelven, az utóbbi a történelem során ránk aggatott jelző, amit azért használunk, mert a kívülállók így ismernek.

Egyházközségeink

 • Szent Hierotheosz és Szent István Görögkeleti Egyházközség – Budapest
 • Szent Miklós Görögkeleti Egyházközség – Szigetszentmiklós
 • Szent Demeter Görögkeleti Egyházközség – Beloiannisz
 • Alföldi Görögkeleti Parochia – Kecskemét, Szentes, Karcag
 • Remeteség – Szent György hegy

Intézményeink

 • Orthodox Egyházművészeti Gyűjtemény – Kecskemét
 • Családiskola – Keszthely
 • Oikos Segítőház – Budapest