194. MELYEK A HÁZASSÁG CÉLJAI ÉS HATÁSAI?

Válasz: A házasság céljai a gyermekáldás, a házastársak megszentelődése és boldogsága, továbbá az ösztönélet levezetése. Megadja a kegyelmeket, melyek a házasság céljait elősegítik.

Hivatkozás: Ter 1,27: Megteremtette tehát Isten
az embert a maga képére;
Isten képére teremtette őt,
férfinak és nőnek teremtette őket.

Ter 2,18: Azt mondta továbbá az Úr Isten: »Nem jó, hogy az ember egyedül van: alkossunk hozzá illő segítőt is!«Ter 38,6: Júda egy Támár nevű feleséget adott elsőszülöttjének, Hernek.

1Kor 7,1-,14: Ami pedig azt illeti, amiről írtatok nekem, azt felelem: jó az embernek asszonyt nem illetni. 2A paráznaság veszélye miatt azonban minden férfinak legyen meg a maga felesége, és minden asszonynak legyen meg a maga férje.
3A férj adja meg a feleségnek amivel tartozik, hasonlóképpen a feleség is férjének. 4A feleségnek nincs hatalma teste fölött, hanem a férjének; hasonlóképpen a férjnek sincs hatalma teste fölött, hanem az feleségének. 5Ne tartózkodjatok egymástól, legfeljebb közös akaratból egy időre, hogy az imádságnak szenteljétek magatokat; azután legyetek ismét együtt, hogy a sátán meg ne kísértsen titeket, mivel nem tudtok önmegtartóztatásban élni. 6Ezt pedig úgy mondom, mint engedményt, nem mint parancsot. 7Mert azt szeretném, ha mindenki olyan lenne, mint én magam, de mindenkinek saját ajándéka van Istentől: az egyiknek ilyen, a másiknak meg olyan.
8A nem házasoknak és az özvegyeknek pedig ezt mondom: Jó nekik, ha úgy maradnak, mint én is. 9De ha meg nem tartóztatják magukat, lépjenek házasságra; mert jobb dolog megházasodni, mint égni.
10Azoknak pedig, akik házasságban élnek, nem én parancsolom, hanem az Úr, hogy a feleség a férjétől el ne váljon 11– ha pedig elválik, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön ki férjével –, és a férfi se bocsássa el a feleségét.
12A többieknek viszont én mondom, nem az Úr: Ha valamelyik testvérnek hitetlen felesége van, és az kész vele lakni, ne bocsássa el; 13és ha valamelyik asszonynak hitetlen férje van, és az kész vele lakni, ne hagyja el a férjét. 14Mert a hitetlen férj megszentelődik a felesége által, és a hitetlen asszony megszentelődik a férje által. Különben fiaitok tisztátalanok volnának, pedig szentek.

Ef 5,25: Ti férjek, szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat! Önmagát adta érte,

Gondolatok: Mivel a házasság szentség, Krisztus erejénél fogva kegyelmeket is közöl: 1. Gyermekáldás: a házasság morálisan lehetővé teszi a nemi érintkezést, mint a gyermekáldás lehetőségi feltételét; erőt ad a megfogant gyermekek örömteli fogadására és a megszületett gyermekek gondos, vallásos nevelésére. 2. A kölcsönös hűség és segítség áldása: a szentségi házasság megszenteli és megnemesíti a természetes szerelmet, és a hitveseket felavatja, hogy egymás számára a természetfeletti megszentelés eszközei legyenek. 3. Az orvosság áldása, azaz a testi bűnnel szembeni ellenszer, mivel a házasélet gyakorlata nyugodt mederbe tereli.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *